تیم ما

  • دکتری شیمی تجزیه
  • عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه شهید بهشتی
  • دبیر مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی شهید بهشتی
  • عضو شوراي علمی پژوهشکده
  • مدیر برگزاری کارگاه هاي تخصصی