لیست پروژه ها

لیست پروژه های انجام شده

پژوهشکده علوم پایه کاربردي جهاد دانشگاهی شهید بهشتی داراي 25 عضو هیات علمی با درجه علمی استاد، دانشیار و استادیار، 12 محقق (غیر هیات علمی) در رشته هاي مختلف علوم پایه از جمله زمین شناسی، فیزیک، زیست و شیمی می باشد. برخی طرحهاي پژوهشی در حال اجرا و پایان یافته در پژوهشکده علوم پایه کاربردي که با زمینه کاری مرکز ارتباط دارد عبارتند از:

 • حذف آلودگی آرسنیک از آب زیرزمینی با استفاده از نانوذرات پایه آهنی به روش سد واکنشی نفوذناپذیر با همکاری دانشگاه دویسبرگ آلمان در
  مقیاس صحرایی
 • طراحی و ساخت پکیج بازیافت و زیستپالایی پسماندهاي جامد آلوده به مواد نفتی
 • تولید دانش فنی و بررسی اثر نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بر کاهش ویسکوزیته نفت سنگین
 • به کارگیري نانوکاتالیست کبالت کرومیت در نمونه آزمایشگاهی مبدل کاتالیستی و ارزیابی عملکرد کاتالیتیکی آن به منظور حذفCO ، NOxوHC
 • شناسایی هدفمند بیوکاتالیست ها در جهت سبک سازی باقیمانده هاي ستون تقطیر
 • تولید آنزیمی سوخت زیستی(بیودیزل) به کمک نانوذرات مغناطیسی از منابع مختلف روغنی
 • ساخت نانوحسگر تشخیص مواد آلی فسفره
 • تبدیل مولکول های آلی سنگین نفت به مولکول های سبکتر با استفاده از بیومولکول ها و نانوذرات مغناطیسی
 • طراحی، احداث، راه اندازی، بهره برداري و تحویل یک واحد پایلوت تصفیه بیوگاز استحصالی از محل دفن زباله های شهر مشهد جهت استفاده در نیروگاه گازسوز سازمان به ظرفیت یک متر مکعب در ساعت
 • ساخت نمونه آزمایشگاهی حسگر الکتروشیمیایی گاز H2S
 • استفاده از نانو فناوري در پاکسازي مقرهها به منظور افزایش کارایی
 • دستیابی به دانش فنی افزایش کیفی (عطر و طعم) گیاه چاي sinensis Camellia با استفاده از فناوري نوین نانو بایو در مقیاس گلخانه ای
 • شناسایی عوامل فیزیولوژیکی و مولکولی موثر بر خواب جوانه در گیاه چاي و ارائه راهکارهاي مناسب در راستاي افزایش کمی محصول
 • تولید نانو کیت مغذي مناسب براي افزایش کیفی کیاه چاي با استفاده از نانو ذرات کیتوزانتولید زیست توده، پروتئین ها و اسیدهاي چرب از اسپیرولینا و کلرلا با روشهاي زیست فناوری
 • بررسی امکان کاهش یا حذف فلز سنگین نیکل، آلاینده همراه با نفت با استفاده از ریزجلبک جدا شده از مناطق آلوده نفتی
 • مشاوره، انتقال دانش، لجنزدایی، لایروبی و بازیافت پساب و پسماند نفتی در جزیره لاوان
 • شناسایی هدفمند بیوکاتالیستها در جهت سبکسازی باقیمانده های ستون تقطیر
 • تولید آنزیمی سوخت زیستی(بیودیزل) به کمک نانوذرات مغناطیسی از منابع مختلف روغنی
 • ساخت نانوحسگر تشخیص موادآلی فسفره
 •  تبدیل مولکول های آلی سنگین نفت به مولکولهاي سبکتر با استفاده از بیومولکول ها و نانوذرات مغناطیسی
 •  طراحی، احداث، راه اندازي، بهره برداري و تحویل یک واحد پایلوت تصفیه بیوگاز استحصالی از محل دفن زباله هاي شهر مشهد جهت استفاده در
  نیروگاه گازسوز سازمان به ظرفیت یک متر مکعب در ساعت
 • ساخت نمونه آزمایشگاهی حسگر الکتروشیمیایی گاز H2S
 • استفاده از نانو فناوري در پاکسازي مقرهها به منظور افزایش کارایی
 •  دستیابی به دانش فنی افزایش کیفی (عطر و طعم) گیاه چاي sinensis Camellia با استفاده از فناوري نوین نانو بایو در مقیاس گلخانه اي
 • شناسایی عوامل فیزیولوژیکی و مولکولی موثر بر خواب جوانه در گیاه چاي و ارائه راهکارهاي مناسب در راستاي افزایش کمی محصول
 • تولید نانو کیت مغذی مناسب براي افزایش کیفی کیاه چای با استفاده از نانو ذرات کیتوزان