تیم ما

  • دکتري بیوفیزیک
  • منتور فنی، کسب و کار
  • عضو هیات علمی پژوهشکده
  • مشاور، مربی و ارزیاب