اعضای تیم

جزئیات پوششی

دکتر کمال خدایی

رییس پژوهشکده

دکتری شیمی تجزیه عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه شهید بهشتی دبیر مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی شهید بهشتی عضو شوراي علمی پژوهشکده مدیر برگزاری کارگاه هاي تخصصی

دکتر هادی تابانی

دبیر مرکز

دکتری شیمی تجزیه - نانو

دکتري بیوفیزیک منتور فنی، کسب و کار عضو هیات علمی پژوهشکده مشاور، مربی و ارزیاب

دکتر الهه پورفخرایی

دکتری بیوفیزیک

منتور فنی

جزئیات پوششی

رییس پژوهشکده

دکتر کمال خدایی

رییس پژوهشکده

دبیر مرکز

دکتری شیمی تجزیه - نانو

دکتری شیمی تجزیه عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه شهید بهشتی دبیر مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی شهید بهشتی عضو شوراي علمی پژوهشکده مدیر برگزاری کارگاه هاي تخصصی

دکتر هادی تابانی

دبیر مرکز

دکتری شیمی تجزیه - نانو

دکتری بیوفیزیک

منتور فنی

دکتري بیوفیزیک منتور فنی، کسب و کار عضو هیات علمی پژوهشکده مشاور، مربی و ارزیاب

دکتر الهه پورفخرایی

دکتری بیوفیزیک

منتور فنی

استایل اسلایدر

استایل کلاسیک

دکتر کمال خدایی

رییس پژوهشکده

دکتر هادی تابانی

دبیر مرکز

دکتری شیمی تجزیه - نانو

دکتر الهه پورفخرایی

دکتری بیوفیزیک

منتور فنی

استایل خلاقانه

دکتر کمال خدایی

رییس پژوهشکده

دکتر هادی تابانی

دبیر مرکز

دکتری شیمی تجزیه - نانو

دکتر الهه پورفخرایی

دکتری بیوفیزیک

منتور فنی